ghibli

GHIBLI MUSEUM, MITAKA (Tokyo)

181-0013
In Inokashira Oncho Park, 1-1-83, Shimorenjyaku, Mitaka, Tokyo
03-3626-9974