goto

GOTO SUMIO MUSEUM (Hokkaido)

Collection of paintings by Sumio Goto.

071-0524
26, Higashi-4 senkita, Kamifuranocho, Sorachigun, Hokkaido
0167-45-6181