20130901

Guild House Kyogashi “Kyogashi shiryokan” (Kyoto)

602-0021
331-2 Karasumadori-Tachiuri-Agaru, Yanaginozushicho, Kamigyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-432-3101

Relevant Categories

History / Culture Museum Other