Kiyomizu Sannenzaka Museum (Kyoto)

605-0862
3-337-1 Kiyomizudera-Monmae, Sanneizaka, Kitairi-Kiyomizu, Higashiyama-ku, Kyoto
075-532-4270