Sen Oku Hakuko kan,Sumitomo Collection (Kyoto)

606-8431
24 Miyanomaecho, Shishigatanishimo, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto
075-771-6411

Relevant Categories

History / Culture Museum