Shoji Hamada Memorial Mashiko Sankokan Museum (Tochigi)

321-4217
3388 Mashiko, Oaza, Mashikomachi, Hagagun, Tochigi
0285-72-5300

Relevant Categories

Museum