glass

TOHO BEADS STYLE,Garasu no Sato (Glass Art Museum) (Hiroshima)

731-0201
2-12-55 Obayashi, Asakita-ku, Hiroshima, Hiroshima
082-818-0414