Tokyo National Museum (Tokyo)

110-8712
13-9, Ueno Park, Taito-ku, Tokyo
03-5777-8600